მსოფლიოში COVID-19-ით დაინფიცირების რიცხვმა 62 მილიონს გადააჭარბა

VOLGOGRAD, RUSSIA - NOVEMBER 27, 2020: Medical staff members at work at clinical hospital No 5 treating COVID-19 patients. Dmitry Rogulin/TASS Ðîññèÿ. Âîëãîãðàä. Ìåäèöèíñêèå ñîòðóäíèêè âî âðåìÿ ðàáîòû â êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå ¹5. Êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà ¹5 îêàçûâàåò ïîìîùü ïàöèåíòàì c êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé. Äìèòðèé Ðîãóëèí/ÒÀÑÑ

მსოფლიოში COVID-19-ით დაინფიცირების შემთხვევებმა 62 მილიონს გადააჭარბა. აღნიშნულის შესახებ ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტი იუწყება.

- რეკლამა -

- რეკლამა -

მათი ცნობით მსოფლიოში კოვიდინფიცირების რიცხვი 62 084 566 შეადგენს, აქედან დაღუპულია 1 449 642 ადამიანი.

კომენტარები

კომენტარი

- რეკლამა -

სხვა სიახლეები