„ახალგაზრდა ადვოკატები“ – სასამართლოს დღევანდელ სხდომაზე დასწრებისთვის, თსუ-ის რექტორს, გიორგი შარვაშიძეს, წერილით მიემართა

0

ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ადვოკატები“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებული კონკურსების კანონიერების საქმეზე, ოთხი მოსარჩელის: ნინო ღამბაშიძის, ლოლა სარალიძის, რუსუდან ლაბაძისა და მანანა ხვედელიძის სახელით, უნივერსიტეტის რექტორს მიმართავს და საქმის არსებითი განხილვის პროცესში უშუალო მონაწილეობას სთხოვს. აღნიშნულის შესახებ ორგანიზაციამ წერილით თსუ-ის რექტორს, გიორგი შარვაშიძეს, უკვე მიმართა.
„გთხოვთ, უნივერსიტეტის ინტერესებიდან გამომდინარე, მობრძანდეთ და დაესწროთ აღნიშნულ პროცესს, რაც მეტ სიცხადესა და სინამდვილეს შესძენს მეცნიერების საქმეს“, – ნათქვამია რექტორის მიმართ გაგზავნილ წერილში. 2019 წლის 13 თებერვალს, 14:00 საათზე, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებული კონკურსების კანონიერების საქმეზე, არსებით განხილვას დაიწყებს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ხვალინდელ სხდომაზე უნდა დაიკითხონ საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე – ზაზა აბაშიძე და კომისიის სხვა წევრები. ამასთან, სასამართლოს გადაწყვეტილებით, საქმეში მესამე პირად იქნენ ჩაბმულნი: ქეთევან ქუთათელაძე, ალექსანდრე თვარაძე, არჩილ კოხრეიძე, ხათუნა იოსელიანი და ვალერიან ვაშაკიძე. მოსარჩელე მხარე მოითხოვს, ნაწილობრივ ბათილად იქნეს ცნობილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 22 ოქტომბრის No252/01-01 ბრძანება უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში, სამეცნიერო პერსონალის (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერ თანამშრომელი) თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები: ა) ძველი ქვეყნების ისტორიის განყოფილებაში ვალერიან ვაშაკიძის არჩეულად გამოცხადების ნაწილში; ბ) შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფილებაში ქეთევან ქუთათელაძისა და ალექსანდრე თვარაძის არჩეულად გამოცხადების ნაწილში; გ) ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილებაში არჩილ კოხრეიძის არჩეულად გამოცხადების ნაწილში; დ) საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილებაში ხათუნა იოსელიანის არჩეულად გამოცხადების ნაწილში.
ამასთან, მოთხოვნილია სადავო ბრძანების მიღებისთვის წარმოდგენილი საკონკურსო კომისიის 2018 წლის 11 ოქტომბრის სხდომის ოქმის ნაწილობრივ ბათილობა, მოსარჩელეების შესაბამის თანამდებობებზე დანიშვნა, ან – ტოლფასი სამუშაო ადგილით უზრუნველყოფა, იძულებითი შრომითი განაცდურის ანაზღაურება. დადგენილია, რომ, 2018 წლის 25 აპრილს, თსუ-ის რექტორის ბრძანებით, გამოცხადდა კონკურსი ინსტიტუტში სამეცნიერო პერსონალის – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლის, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლისა და მეცნიერ-თანამშრომლის სამსახურში მისაღებად. ამავე ბრძანებით, დადგინდა კონკურსში მონაწილე პირთა მიმართ მოთხოვნები, რომელიც სრულად დააკმაყოფილეს მოსარჩელეებმა. საკონკურსო შემადგენლობა დამტკიცდა 7 წევრის მონაწილეობით. 7 ივნისს, კომისიამ, პროფესიული გამოცდილების შეუსაბამობის მოტივით, მოულოდნელად, უარი თქვა მოსარჩელეების ვაკანტურ თანამდებობებზე არჩევაზე, მიღებული გადაწყვეტილება კი განსხვავებული აზრით გააპროტესტა თავად კომისიის ორმა წევრმა. 14 ივნისს, კომისიის აღნიშნულმა წევრებმა კონკურსში არსებულ ფუნდამენტურ დარღვევებზე განსხვავებული წერილობითი ფორმით მიმართეს თსუ-ის რექტორს.
28 ივნისს, თსუ-ის რექტორის ბრძანებით, კონკურსში გამოვლენილი დარღვევების შესასწავლად, შეიქმნა დროებითი კომისია გიორგი ოთხმეზურის, ვახტანგ ლიჩელის, ვასილ გონაშვილის, მორის შალიკაშვილისა და ზურაბ გაიპარაშვილის შემადგენლობით. საქმის მასალებით დადგენილია, რომ, 2018 წლის 21 სექტემბრის მდგომარეობით, კომისია, ფაქტობრივად და რეალურად, შედგებოდა სამი წევრისგან: ზაზა აბაშიძე (თავმჯდომარე), ომარ არდაშელია და ბეჟან ხორავა. დადგენილია, რომ კომისია უფლებამოსილია, შეუდგეს მუშაობას, თუ მას ესწრება კომისიის სიითი შემადგენლობის, არანაკლებ, 2/3. კომისიის თავმჯდომარე სხდომაზე ერთპიროვნულად არ იყო უფლებამოსილი, მიეღო რაიმე სახის იურიდიული გადაწყვეტილება და, ასევე, კომისიის მუშაობა ოფიციალური წესით დაედასტურებინა. შესაბამისად, არავითარი იურიდიული ძალმოსილება არ გააჩნია 2018 წლის 11 ოქტომბრის დამატებით ოქმს შემაჯამებელი ოქმისთვის. ხოლო მის საფუძველზე გამოცემული შემაჯამებელი ოქმის დამტკიცების შესახებ თსუ-ის რექტორის 2018 წლის 22 ოქტომბრის ბრძანება – უკანონოა.ცნობისათვის, ნინო ღამბაშიძემ, ლოლა სარალიძემ, რუსუდან ლაბაძემ და მანანა ხვედელიძემ სასამართლოს 2018 წლის 21 ნოემბერს მიმართეს. საქმეზე განსჯად კოლეგიად დადგინდა სასამართლოს ადმინისტ
რაციულ საქმეთა კოლეგია, რომლის 2018 წლის 3 დეკემბრის განჩინებით, სარჩელი წარმოებაში იქნა მიღებული. საქმის განხილვა 14:00 საათზე გაგრძელდება. მოსარჩელეების ინტერესებს, „ახალგაზრდა ადვოკატების“ ხელმძღვანელი, არჩილი კაიკაციშვილი წარმოადგენს.

კომენტარები

კომენტარი