კომისიამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ საჩივარი არ დააკმაყოფილა

0

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” წინააღმდეგ ხათუნა სამნიძის, თამარ კორძაიას, ნინო გოგუაძის და თამარ კეკენაძის საჩივარი არ დააკმაყოფილა.
ზემოაღნიშნული პირები სადავოდ ხდიდნენ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” პირველი არხის ეთერში სოციალური რეკლამის სტატუსით განთავსებულ ვიდეორგოლს, რომელიც საზოგადოებას ქვეყანაში მიმდინარე საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით აწვდიდა ინფორმაციას. ვიდეორგოლი “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” ეთერში საქართველოს პარლამენტის აპარატის მოთხოვნის საფუძველზე იყო განთავსებული. საჩივრის ავტორების აზრით, ვიდეორგოლი არ აკმაყოფილებდა სოციალური რეკლამის კანონით დადგენილ კრიტერიუმებს, ვინაიდან რეკლამით ხდებოდა მმართველი პოლიტიკური გუნდის იდეების გაჟღერება და ამასთან, რეკლამის შინაარსიდან არ იკვეთებოდა არც საქველმოქმედო და არც მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზანი.
„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონი განმარტავს რეკლამის სამ დეფინიციას – კომერციული, სოციალური ან წინასაარჩევნო რეკლამას.
· კომერციული რეკლამა – საფასურის ან სხვა ეკონომიკური სარგებლის სანაცვლოდ, ფიზიკური ან/და იურიდიული პირის, საქონლის, მომსახურების, სამუშაოს, იდეის ან/და წამოწყების შესახებ ნებისმიერი საშუალებითა და ფორმით გავრცელებული ინფორმაცია, რომელიც გამიზნულია პირთა განუსაზღვრელი წრისათვის და ემსახურება ფიზიკური ან/და იურიდიული პირის, საქონლის, მომსახურების, სამუშაოს, იდეის ან/და წამოწყების მიმართ ინტერესის ფორმირებასა და შენარჩუნებას, აგრეთვე, საქონლის, იდეის ან/და წამოწყების რეალიზაციის ხელშეწყობას;
· სოციალური რეკლამა – საზოგადოებრივი სიკეთის ხელშეწყობისკენ, საქველმოქმედო მიზნების მიღწევისკენ, მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისკენ ან/და საზოგადოების ქცევის პოზიტიური თვალსაზრისით შეცვლის ხელშეწყობისკენ მიმართული რეკლამა, რომელიც არ არის არც კომერციული და არც წინასაარჩევნო რეკლამა და არ შეიცავს სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, კერძო ან საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ გაწეული მომსახურების რეკლამას;
· წინასაარჩევნო რეკლამა – რეკლამა, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს პრეზიდენტის, პარლამენტის, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს, გამგებლისა და მერის არჩევის ხელშეწყობას.
კომისიამ, საჩივრის განხილვის ფარგლებში წარმოდგენილი რგოლის შესწავლის შემდეგ, მიიჩნია, რომ ვიდეორგოლი არ წარმოადგენდა არც კომერციულ და არც წინასაარჩევნო რეკლამას და ამასთან, სრულად აკმაყოფილებდა „მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონით განმარტებულ სოციალური რეკლამის დეფინიციას, რადგან ქვეყანაში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხია.
ასევე, საჩივრის ავტორები სადავოდ ხდიდნენ სარეკლამო რგოლში გაჟღერებული ინფორმაციის უტყუარობას. კომისიამ მოქმედ კანონმდებლობაზე დაყრდნობით, დამატებით განმარტა, რომ მაუწყებელი სოციალური რეკლამების შინაარსზე პასუხს არ აგებს.
კომისიამ, ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” წინააღმდეგ ადმინისტრაციული საქმის წარმოება შეწყვიტა.
კომისიის გადაწყვეტილების ვრცელი ვერსია ხელმისაწვდომია კომისიის გადაწყვეტილებების გვერდზე.

კომენტარები

კომენტარი