პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ნატო ჩხეიძემ პარტიიდან გასვლის თაობაზე განცხადება გააკეთა

0

პარლამენტის წევრებმა ნატო ჩხეიძემ და დავით ჭიჭინაძემ საკუთარი პარტიებიდან გასვლის თაობაზე და საკანონმდებლო ორგანოში დამოუკიდებელი დეპუტატების სტატუსით საქმიანობის გაგრძელებაზე განცხადებები გააკეთეს.
ნატო ჩხეიძის განცხადებით, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ტელეკომპანია „იბერიას“ და კომპანია „ომეგა ჯგუფის“ მიმართ „მეტად მ ტკივნეული მოვლენები“ განვითარდა, რამაც საზოგადოებაში აღშფოთება გამოიწვია და რომელსაც ოპოზიციური პარტიების თითქმის მთელი სპექტრი შეუერთდა.

„ამ საყოველთაო განწყობის ფონზე , სამწუხაროდ, ვერსად გავიგონე „პატრიოტთა ალიანსის“ ხმა. ამის გამო გაუმართლებლად მიმაჩნია ჩემი ყოფნა ამ პოლიტიკურ გაერთია ნებაში და შესაბამისად, პარტიიდან გავდივარ“, – განაცხადა ნატო ჩხეიძემ.
დავით ჭიჭინაძემ კი „ქართული ოცნების“ დატოვების მიზეზად საპრეზიდენტო არჩევნებში პარტიის საკუთარიკანდიდატის არდასახელება და პა რლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა დაასახელა.

„ქართული ოცნების“ არმონაწილეობ ა არჩევნებში, ეს არის ნიშანი პ რეზიდენტობის ძალაუფლების გადაბ არება იგივე იმ ძალასთან, რომელ თან ერთადაც შეიქმნა საგამოძიებ ოკომისია. ყველაფერი აქედან გამ ომდინარე, მე გავდივარ „ქართული ოცნების“ რიგებიდან და მოღვაწე ობას გავაგრძელებ, როგორც დამოუ კიდებელი დეპუტატი“, – აღნიშნა დავითჭიჭინაძემ.

პლენარულ სხდომაზე დეპუტატებმა განცხადებები ქვეყანაში მიმდინა რე პოლიტიკურ პროცესებზე და საპ რეზიდენტო კანდიდატების შეფასებ ებზე გააკეთეს. სოციალური თუ მა სობრივიინფორმაციის საშუალებებშ ი პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატის, სალომე ზურაბიშვილი ს მისამართით ოპოზიციის მიერ გა მოთქმულ ბრალდებებზე საპარლამენ ტოუმრავლესობის წევრებმა ისაუბრ ეს.

„სალომე ზურაბიშვილმა პირდაპირ ეთერში გასცა პასუხი იმ სპეკულა ციებს, რაც მის განცხადებებზე ი ყო – მან თქვა, რომ აგრესორი არ ის რუსეთი, რუსეთმა დაიწყო ეს ს ამხედრო აგრესიადა საქართველოს უკანონო ოკუპაცია გრძელდება რუს ეთის მხრიდან“, – განაცხადა საპარლამენტო უმრავ ლესობის ლიდერმა, არჩილ თალაკვა ძემ.

ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმ ჯდომარემ, მამუკა მდინარაძემ ნა ციონალური მოძრაობის წევრები სა ლომე ზურაბიშვილის მიმართ სიცრუ ის ტირაჟირებაში ამხილა და წინა ხელისუფლების მიერ „გატარებული მოღალატეობრივი პოლიტიკა“ გაიხს ენა.

„ქალბატონმა სალომემ კიდევ ერთხ ელ მკაფიოდ დააფიქსირა ვინ არის ოკუპანტი და ვინ არის დამნაშავ ე ამ ორ სახელმწიფოს შორის ომში , ეს არის რუსეთი და ეს არ გადა იხედება! 28 ოქტომბერს არჩევნები პირველი ვე ტურში ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის, სალომ ე ზურაბიშვილის გამარჯვებით დას რულდება და ამას უზრუნველყოფსქა რთველი ამომრჩეველი“, – აღნიშნა მამუკა მდინარაძემ.

„ეს გახლავთ მიზანმიმართული დის კრედიტაცია ჩვენი მხარდაჭერილი კანდიდატის, სალომე ზურაბიშვილი ს მიმართ. საერთო მიზნები და სი გნალები მიმართულია სწორედიმისთ ვის, რომ ქვეყანაში დესტაბილიზა ციური ფონი შეიქმნას და რევანში სტული განწყობა იყოს“, – აღნიშნა თავდაცვისა და უშიშრო ების კომიტეტის თავმჯდომარემ, ი რაკლისესიაშვილმა. მისი განცხად ებით, საპრეზიდენტო კანდიდატები მათი პოლიტიკური საქმიანობის შ ედეგებით უნდა შეფასდნენ, ამ შე მთხვევაში კი ოპოზიცია ორმაგი ს ტანდარტებითმოქმედებს და საუბრო ბს პროდასავლურ ორიენტაციაზე, მ აშინ როცა მათი კანდიდატი საბჭო თა კავშირის საგარეო საქმეთა სა მინისტროს თანამშრომელი იყო.

„ჩვენი ქვეყნის ტრადიციაა ქალის პატივისცემა, ასევე მსოფლიოში უფლებრივი მიმართულებით ერთ-ერთ ი ძირითადი მიმართულება ქალთა უ ფლებებისთვის ბრძოლა და ქალთაპო ლიტიკური ჩართულობის გაუმჯობესე ბაა. მიუხედავად ამისა, ქალზე, პოლიტიკოსზე მიმდინარეობს ყველა ზე უღირსი ფორმებით თავდასხმა მ ხოლოდ იმიტომ, რომ სალომეზურაბი შვილი არის ქალი. ბევრი პოლიტიკ ური ძალა, პირველ რიგში ნაციონა ლური მოძრაობა და მისი სხვადასხ ვა დანაყოფები ყველაზე უღირსი ფ ორმებით ახორციელებენთავდასხმას , რაც ძალიან ამორალურია“, – განაცხადა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრა ციის კომიტეტის თავმჯდომარემ, ს ოფო კილაძემ.

წინასაარჩევნო პერიოდში რუსეთის თემით სპეკულაციებზე ისაუბრა თ ავის გამოსვლაში პარლამენტის თა ვმჯდომარის მოადგილემ, გიორგი ვ ოლსკიმ, რომელმაც პოლიტიკუროპონ ენტებს მათი ლიდერის წარსული შე ახსენა. „წინასაარჩევნო პერიოდში მოსალო დენელი იყო, რომ სპეკულაციები ი ქნებოდა ამ საკითხებთან მიმართე ბაში“, – განაცხადა გიორგივოლსკიმ.

სალომე ზურაბიშვილის მისამართით წარმოებულ პიარკამპანიას პარლა მენტის წევრი, რატი იონათამიშვი ლი გამოეხმაურა, რომელმაც აღნიშ ნა, რომ „პოლიტიკაში, ისევე როგ ორცცხოვრებაში, არსებობს ღირსებ ა, სინდისი, რომლის გადასვლაც ნ იშნავს უზნეობას. ასე ხდება მაშ ინ, როდესაც ჩვენ გვავიწყდება ს აქმიანი მიდგომები და პიროვნულ შეურაცხყოფებზეგადავდივართ“.

მისი განცხადებით, „ემიგრაციაში მყოფმა სალომე ზურ აბიშვილის ოჯახმა მოგვცა მაგალი თი, თუ როგორი დიდი პასუხისმგებ ლობაა შენი სამშობლოს სიყვარული “. ოპოზიციისწარმომადგენელთა მი ერ პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატის მიმართ გაკეთებული განცხადებები, პარლამენტის წევრ მა ლევან გოგიჩაიშვილმა სალომე ზურაბიშვილისწინააღმდეგ მიზანმი მართულ კამპანიად შეაფასა.

სალომე ზურაბიშვილი არის ძალიან ღირსეული ადამიანი თავისი განვ ლილი ცხოვრების გზით, აქვს მკაფ იო პოზიცია რუსეთის აგრესიასთან დაკავშირებით და დიდი იმედი მა ქვს, რომქართული საზოგადოება მა ს, სრულ მხარდაჭერას გამოუცხადე ბს“, – აღნიშნა ლევან გოგიჩაიშვილმა.

„ქართული ოცნების“ მხრიდან პრეზ იდენტობის კანდიდატის არ დასახე ლების ფაქტი პარლამენტის წევრმა , ანრი ოხანაშვილმა      პარლამენტის პლენარული სხდომა დ ღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვით გაგრძელდა .

პარლამენტის პლენარული სხდომა დ ღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვით გაგრძელდა . საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი ს თავმჯდომარემ, ირაკლი კოვძანა ძემპარლამენტის დადგენილების პრ ოექტი „საქართველოს ეროვნული ბა ნკის 2018-2019 წლების ანგარიშგ ების აუდიტის განმახორციელებელი დამოუკიდებელი აუდიტორის შესარ ჩევისაკონკურსო კომისიის შემადგ ენლობის დამტკიცების შესახებ“ წ არმოადგინა და დეპუტატებს საკონ კურსო კომისიის შემადგენლობა გა აცნო.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოად გილემ, ნათია მეზვრიშვილმა „საქ ართველოს ადმინისტრაციულ სამართ ალდარღვევათა კოდექსში ცვლილები ს შეტანის შესახებ“ კანონპროექტ ი პირველიმოსმენით, პრინციპების დონეზე წარმოადგინა. მომხსენებ ლის ინფორმაციით, კანონპროექტის მომზადება საკონსტიტუციო სასამ ართლოს გადაწყვეტილებას უკავშირ დება და იგიმარიხუანას მოხმარებ ის საკითხებს განსაზღვრავს.

„კანონპროექტის გამომდინარეობს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 30 ივლისის გადაწყვეტ ილებიდან, რის შემდეგაც პრაქტიკ ულად დაურეგულებელი დარჩა მარიხ უანასმოხმარების საკითხები – შე იქმნა ქაოტური მდგომარეობა და გ აჩნდა ასეთი მოსაზრება, რომ მარ იხუანას მოხმარება დასაშვებია ნ ებისმიერ ადგილას. შესაბამისად, ამ საკითხებისდარეგულირების მი ზნით, სამინისტრომ შეიმუშავა კა ნონპროექტი, რომელიც მარიხუანას მოხმარების საკითხებს არეგულირ ებს და განსაზღვრავს კონკრეტულ ადგილებს სადაც მისიმოხმარება ა კრძალულია“, – განმარტა ნათია მეზვრიშვილმა.

მომხსენებელმა კანონპროექტის ძი რითადი პრინციპები წარმოადგინა და დეპუტატების შეკითხვებსაც უპ ასუხა. პარლამენტის წევრებმა კა ნონპროექტის მომზადების მნიშვნე ლობასა დამისი მიღების აუცილებლ ობაზე ისაუბრეს და პროექტში მოც ემული ნორმების ამოქმედება დადე ბითად შეაფასეს.

„პროექტში მოცემულია ნორმები, რ ომლებიც რიგ შემთხვევებში პასუხ ისმგებლობის დაკისრებას ითვალის წინებს და ეს მისასალმებელია. მ ინდა ზოგადი განცხადება გავაკეთ ო დააღვნიშნო, რომ არის რამდენი მე მოცემულობა, რომელიც ნამდვილ ად არ არის საკამათო და ეს მოცე მულობები გადახედვას არ საჭიროე ბენ. პირველი, რაც არ უნდა მსუბ უქ ნარკოტიკადმოვიხსენიოთ ის, მ ისი მოხმარება არის მავნებელი დ ა დამაზიანებელი. მეორე, რაც არ უნდა კამათს იწვევდეს სხვადასხ ვა საკითხები ამასთან დაკავშირე ბით, ყველა ადამიანი ამოდის იმა ზრიდან, რომ მისი მოხმარების პრ ევენცია უნდა იყოს უზრუნველყოფი ლი. შემიძლია „ქართული ოცნების“ სახელით ვთქვა, რომ ნებისმიერი კანონპროექტი დაკავშირებული ამ საკითხთან იქნება მხარდაჭერილი, როდესაც იქნება არგუმენტები. რ ისკების შემცველი კანონპროექტი, ჩვენი მხრიდან, მხარდაჭერილი ა რ იქნება“, – ფრაქციის თავმჯდომარემ, მამუკ ამდინარაძემ.

სხდომაზე პარლამენტის წევრმა, კ ობა ლურსმანაშვილმა „საქართველო ს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვ ევათა კოდექსში ცვლილების შეტან ის შესახებ“ კანონპროექტი წარად გინა.მთავრობის საპარლამენტო მდ ივანმა, ნათია მიქელაძემ კი დეპ უტატებს მეორე და მესამე მოსმენ ით 30-მდე კანონპროექტი გააცნო. ვრცელი საკანონმდებლო პაკეტები წარმოადგინესსაპროცედურო საკით ხთა და წესების კომიტეტის თავმჯ დომარემ, გიორგი კახიანმა და თა ვდაცვისა და უშიშროების კომიტეტ ის თავმჯდომარემ, ირაკლი სესიაშ ვილმა, რომლებმაცკოლეგებს „საქა რთველოს სახელმწიფო სიმბოლოების შესახებ“ და „საომარი მდგომარე ობის შესახებ“ საქართველოს კანო ნში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კანონპროექტები და მათგანგამომ დინარე კანონპროექტები გააცნეს. პარლამენტის წევრმა, დიმიტრი ც ქიტიშვილმა კი მეორე მოსმენით, მუხლობრივად „საქართველოს საერთ აშორისო ხელშეკრულებების შესახე ბ“საქართველოს კანონში ცვლილები ს შეტანის თაობაზე“ წარმოადგინა .

19 სექტემბრის პლენარული სხდომა „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კანონპროექტი ს განხილვით დასრულდა, რომელიცჯ ანმრთელობის დაცვისა და სოციალუ რ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომა რემ, აკაკი ზოიძემ წარადგინა, დ ა რომლის მიხედვითაც, პროფილაქტ იკური აცრების სავალდებულო ნორმ აკანონის ძალით განისაზღვრება.

პარლამენტის მორიგი პლენარული ს ხდომა 20 სექტემბერს, 13.00 საათზე გაიმართება.

კომენტარები

კომენტარი