თეგი

მივლინება ხარჯები

სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ ნორმატიული აქტები გამოქვეყნდა და ძალაში…

საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა საქართველოს მთავრობის დადგენილება #470 „პროფესიული საჯარო მოხელის სამსახურებრივი მივლინებით გაგზავნის წესის, მისი სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურებისა და კომპენსაციის ოდენობისა და პირობების…